7564 2477
پيتزا نيكان
Name   رقيب الله Date   2015-08-30
Phone   0093780732226 Province   Kabul
Company   پيتزا نيكان
Region   چهاراهي سليم كأروان روبروي شفا خانه چراغ
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  18,000 $ Type  For Rent Category   Hotels
رستورانت با تمام ماشين ها براي فروش است البته كرايه دوكان جدا است .در قلب كابل عاجل است
7564 2477