3815 5893
اجاره کارهای ساختمانی توسط تیم کاری مچرب با ضمانت و قیمت نازل
Name   Mustafa Date   2016-05-23
Phone   0799423825 Province   Kabul
Region   کارته چهار
  I have totally ( 19 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Type  Information Category   Services
اجاره کارهای ساختمانی شما از قبیل کندن کاری قالب بندی سیخ بندی خشت کاری پلاستر کاری نل دوانی ویرنگ ساختمان رنگمالی و غیره توسط تیم کاری مچرب با ضمانت و قیمت نازل می پذیریم.
آدرس کارته چهار
شماره تماس 0799423825
3815 5893