8550 1499
تراکتور خورد باغی برای فروش
Name   عبدالبصیر Date   2015-06-02
Phone   0780789091 Province   Balkh
Region   balkh
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  130,000 AFN Type  For Sale Category   Tractors
زراعت خویش را با هزینه کم میکانیزه سازید
8550 1499