8708 1331
ضرورت به يك كارمند براي پيشبرد ماشين ايسكريم
Name   طارق Date   2015-05-18
Phone   0783538964 Province   Kabul
Company   ديره رستورانت
Region   احمد شاه بابا مينه
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Hotels
به يك كارمند متخصص كه در پيشبرد ماشين ايسكريم تجربه داشته باشد ضرورت دارم.
8708 1331