6140 778
ليسه عالي خصوصي نور به يك تعداد استادان مجرب ضرورت دارد.
Name   ليسه عالي خصوصي نور Date   2016-10-02
Province   Kabul
Email  
Region   Kabul
Price   AFN Type  Jobs Category   Employers
ليسه عالي خصوصي نور كه داراي هشت ساله سابقه تعليم و تربيه ميباشد به يك تعداد از استادان مجرب از طبقه إناث در رشته هاي رياضيات و انگليسي ضرورت دارند علاقه مندان ميتواند كه خلص سوانح خود را به اداره ليسه عالي خصوصي نور واقع ايستگاه اخير دانشگاه كابل ( كوچه دانشگاه كاروان ) تسليم نمايد .
6140 778