9307 742
تراکتور خورد باغی باکیفت عالی
Name   محمد عمر Date   2015-03-16
Phone   0798505002 Province   Balkh
Region   balkh
Amtaa
Price  130,000 AFN Type  For Sale Category   Tractors
زراعت خویش را با هزینه کم میکانیزه سازید
9307 742