9520 516
نیاز به کارمند دارم (بازاریاب یا مارکیتر)
Name   سید مجیب الدین جواد Date   2015-02-19
Phone   0786170996 Province   Kabul
Email  
Company   موسسه هنری پیمان فلم
Region   کابل، دهمزنگ، مقابل ساختمان جدید ریاست برق
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Media
موسسه هنری پیمان فلم از سال 1388 به اینسو قطعا در راستای تولید و نشر برنامه های اسلامی در کشور فعالیت دارد و اکنون میخواهد در قدم نخست حداقل دو تن از جوانان ذکور را به حیث بازاریاب و یا مارکیتر استخدام نماید.
شرایط: بعداً صحبت میگردد.

حد اقل فارغ صنف دوازدهم باشد، شناخت کافی در بازار و دفاتر تجارتی
داشته باشد. واجدین شرایط میتواند به شماره ذیل تماس حاصل نماید.
0700712814 و 0786170996
9520 516