9537 499
تراکتور مکمل السباب
Name   محمد عمر Date   2015-02-18
Phone   0790191930 Province   Balkh
Region   تراکتور باغی به نازل ترین قمیت
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  13,000 AFN Type  For Sale Category   Tractors
زراعت خویش را با پول کم میکانیزه سازید. تراکتور همرا با ماشین درو ، تخم پاش تیلر و دیگر ضروریات آن
9537 499