9487 221
تراکتور خورد باغی
Name   احمد شعیب Date   2015-01-25
Phone   0781230000 Province   Kabul
Email  
Region   کابل، مزار ، هرات و در سراسر کشور
Amtaa
Price  130,000 AFN Type  For Sale Category   Tractors
میخواهید با کمترین هزینه زراعت خویش را میکانیزه سازید ؟؟؟؟؟؟؟؟
9487 221