9479 212
یک باب هوتل فعال به نام موسی برگر واقع گولای سینما خیرخانه 10 سال تجربه
Name   عبدالمجید Date   2015-01-24
Phone   0787835383 Province   Kabul
Region   گولای سینما خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل
  I have totally ( 10 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  20,000 $ Type  For Sale Category   Hotels
یک باب هوتل فعال بنام موسی برگر واقع گولای سینما خیرخانه یکی از هوتل های مشهور شهر کابل که تقریباً 11 سال تجربه دارد و دارای سه برنچ که یکی در چهار راهی عبدالحق دومی گولایی سینما خیرخانه و سومی در مکرویان کهنه موقعیت دارد از اینکه این هوتل بین من و صاحب موسی برگر شریک میباشد و بخاطری اینکه بین ما شراکت پیش برده نمیشودمیخواهیم این برنج را با امتیا نام ان به فروش برسانیم.قابل یاداوری است که این هوتل مجهز با کارمندان مسلکی میباشد.
9479 212