10035 6
زمين فروشي حدود دونيم بسوه
Name   Obaid Date   2015-01-01
Phone   0799330542 Province   Kabul
Region   داخل سرك باغ داوود- مقابل خواجه جم كمپني - سرك پغمان
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  1,125,000 AFN Type  For Sale Category   Land
حدود دونيم بسوه زمين چارديوالي دارد داخل كوچه بوده راه موتر رو دارد به بازار نزديك
به قيمت مناسب از قرار في بسوه مبلغ 450,000 افغاني با جورآمد
10035 6