10038 3
یکعراده تویوتا کرولای ۱۹۹۶ برای فروش
Name   Mustafa Date   2015-01-01
Phone   0786178086 Province   Kabul
Region   تایمنی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,700 $ Type  For Sale Category   Cars
Year  1996 Color  Red Gear  Automatic
Km  125000-150000
تویوتا کرولای ۱۹۹۶
رنگ سرخ
گیر بکس اتومات
اسناد باک
بلیت -3
ماشین 4ای گازی
قیمت 5700 دالر جور آمد دارد
شماره تماس 0786178086
10038 3