10041 0
سراچه جرمنی مودل 96 ضرورت دارم
Name   safiullah Date   2015-01-01
Phone   0707858760 Province   Kabul
Email  
Region   sarayshamali
Price  6,700 $ Type  I Need Category   Cars
Make  Toyota Year  1996 Color  Silver Gear  Manual
Fuel  Petrol
کرولا سراچه جرمنی رنگ نقره یی ماشین دبل شیشه برقی ایرکندیشن فعال کمپنی پلیت منفی 3 اسناد سه ساله پاک و ویل کپ جدید ماشین بدون تفت بخار موتر خانه بسیار ثابت ضرورت دارم هر کس داشت به شماره0707858760 به تماس شود.
10041 0