9665 26
کوج و میز دفتر برای فروش
Name   امین Date   2015-01-05
Phone   0788002003 Province   Kabul
Region   کارته چهار
Amtaa
Price  20,000 AFN Type  For Sale Category   Office App
1. یک سیت کوچ 7 نفری همراه با میز های شیشه یی
2. یک میز دفتر دو جعبه یی
3. چوکی چرخشی برای دفتر
4. باد پکه برقی
5. آب جوشی برقی اوتومات
6. 10 متر فرش
9665 26