10046 7
یک باب تعمیر رهایشی دومنزله با مساحت 3 بسوه که یک بلاکه بوده آفتاب رخ
Name   Mohammad Yousaf Date   2015-01-02
Phone   0707205206 Province   Kabul
Email  
Region   بلاک دو , خانه نمبر 1052, پروژه احمد شاه بابا ( ارزان قیمت ) ناحیه 12
Price  105,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک باب تعمیر رهایشی دو منزله با مساحت 3 بسوه زمین که یک بلاکه بوده نمره راسته آفتاب رخ دارای دو بسوه ساحه سبز و دارای دو دروازه گراچ چونکه زمین یک بلاکه میباشد به دو کوچه عمومی راه دارد نوعیت ساختمان خامه میباشد
10046 7