62 9057
یک درب خانه به مساحت 325 متر مربع ، سه منزل ،دوازده اطاق ، چهار تشناب و آشپزخانه
Name   محمد صبور Date   2019-08-20
Phone   0778878617 Province   Kabul
Region   سرک پنجم پروژه تایمنی عقب هوتل روشن مارکوپولو
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  950,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی واقع سرک پنجم پروژه تایمنی عقب هوتل روشن مارکوپولو یک بلاکه به مساحت325مترمربع دارای سه منزل ویک تاکو، که دارای دوازده اتاق،چهارتشناب،چهارآشپزخانه،دهلیزهای کلان ویک سالون به مساحت100متر مربع میباشد.
دارای برق سه فاز،نل آب دولتی وهمچنان چای عمیق،چهارطرف آن سرک های قیر میباشد.
وهمچنان درارای قباله شرعی سند ملکیت ونقشه شاروالی میباشد.
شماره تماس:0778878617/0744206281
62 9057