0 10056
گیرلاک برای حفاظت موتر ها
Name   محمد صبور Date   2021-01-15
Phone   0778878617 Province   Kabul
Company   نوید صبور لمیتد
Region   حوزه چهارم امنیتی داخل مارکیت روحانی دست چپ منزل 2شرکت نوید صبور لمیتد
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Spare parts
Gear locker for any kind of cars from 1990-2014 models to protect your car and prevent the robbery for more information contact Naweed Sabour cars spare parts company.
0778878617--0744206281
شرکت وارداتی و صاداراتی نوید صبور لمیتد انواع گیرلاک های موتر رااز کمپنی خارجی وارد نموده تا موتر های شما را از سرقت دزدان حرفوی محافظت نماید و با بسیار دل جمع شما میتوانید موتر های خود را در هر جای که خواسته باشید پارک نمایید و بدون تشویش بردن موتر شما از دزدان به دل جمع و بدون تشویش کار بار خود را انجام دهید این گیرلاک هابرای موتر های مودل 1990-2014 اتومات و گیر میباشد و شما میتوانید از شرکت نوید صبور بطور عمده و پرچون بدست بیاوریید و میتوانید به این شماره ها به تماس شوید
0 10056