789 9672
شرکت ساختمانی و سرک سازی حیدری
Name   Najebullah Date   2020-06-23
Phone   0767618178 Province   Kabul
Region   کابل
Price  200 $ Type  Jobs Category   Construction Material
طرح، دیزاین، و تطبیق نقشه های:
• ساختمان های رهایشی؛
• ساختمان های تجارتی؛
• ساختمان های صنعتی؛
• ساختمان های عام المنفعه؛ و
• شهرک ها.
0731919026
0767618178
789 9672