174 9684
آپارتمان دو اطاقه برای فروش
Name   رامین Date   2020-06-21
Phone   0786095009 Province   Kabul
Region   قصبه سرک موتر فروشی ها
Amtaa
Price  22,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
آپارتمان دو اطاقه دارای 63 متر و مربع منزل ششم آپارتمان نمبر 02 بلاک اول برق و آب مستقل شهرک معمار شهر
174 9684