1494 7804
به یک باب خانه یا زمین فروشی ضرورت دارم
Name   سلطان Date   2019-01-08
Phone   0702487157 Province   Kabul
Region   برچی یا اطرف کوته سنگی باشد
Price   Unspecified price Type  I Need Category   Houses
خانه یا زمین قمیتش مناسب باشد خریدارم کسی چنین چیزی داشته باشد لطف نموده به شماره فوق درتماس شود.
1494 7804