1525 7773
خانه فروشي دو منزله
Name   محمد شفيع Date   2019-01-01
Phone   0791901858 Province   Kabul
Region   كارته نو سرك دوم خانه افتاب رخ گوچه انستيتوت روغتيا
Price  200,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشي راسته كه داراي دو منزل بوده و هر منزل ان داراي سه اطاق يك اشپزخانه تشناب عصري دهليز كلان و يك محمانخانه با تشناب و دهليز ان به مساحت ٣ بسوه ميباشد كه در سرك دوم كارته نو كوچه اول سرك قير در كوچه انستيتيوت روغتيا موقعيت دارد به مبلغ 200,000 دالر امريكايي بفروش ميرسد البته با جور امد خريدار واقعي ميتواند به تماس شوند 0791901858
1525 7773