5275 3851
مژده به علاقمندان برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی
Name   RVTC Date   2017-07-09
Phone   0728882378 Province   Kabul
Company   RVTC
Region   کابل شهر نو
Amtaa
Price   Type  Information Category   Others
مژده به علاقمندان برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی ! مرکزتعلیمات مسلکی رنا افتخار دارد که به ادامه عرضه خدمات تعلیمی خویش اینک صنوف جدید را در بخش های زبان انگلیسی وبرنامه های کمپیوتردرتایم های مختلف آغازمی نماید و همچنان کسانیکه امتحان انلاین ميدهند از پروگرام های MCIT MCITP CCNA CCNP و سائر پروگرام ها میتوانند جهت معلومات بیشتر به دفتر مرکز تعلیمات مسلکی رنا مراجعه نمایند و یا به شماره 0728882378 به تماس شوند.
5275 3851