شرایط استفاده از امتعه

امتعه هر نوع اعلانات شخصی و تجارتی شما را بطور رایگان نشر میکند.

در صورت نشر اعلان تان، شما موافقت می کنید که همه موارد و اعلانات به شمول پیام ها ، تصاویر و لینک ها که از طریق امتعه منتشر و یا پیوند داده میشود بطورعام و تام مسئولیت شما (شخص و یا شرکت) میباشد. امتعه هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آن و یا معامله که در میان جانبین (خریداروفروشنده) صورت میگیرد ندارد. امتعه درهر زمانیکه خواسته باشد حق امتناع و یا حذف هر محتوایی را در اختیار دارد ولی مکلف به این امر نمیباشد.

تمام اعلاناتیکه از این طریق نشر می گردد ، باید در موافقت با قوانین اسلامی و قانون اساسی افغانستان باشد.