ځانګړۍ اعلانونه

شمیره : 347
خانه کرایی
12,000 افغانی
کور دکرایی لپاره کابل 2018-09-17 08:32 am
لست کول د کټګورۍ له نظره
موټر (2882) موټرسیکل (52) بایسکل (23) تراکتور (2) باروړونکی موټری (25) پرزی (30)
نوری موټری (34) کور (751) ځمکه (251) دوکان (113) اپارتمان (681) فرنیچر (106)
ټلیفون (500) کمپیوټر (154) کامره (43) ټلویزیون (28) دکمپیوتر پروګرامونه (21) دکمپیوټر لوازم (128)
کمپیوټری لوبی (100) رسنۍ (19) نور برقی سامانونه (199) زده کړه (79) خدمتی چاری (173) کارلټونکۍ (113)
کارورکونکۍ (48) سفر (122) هوټلونه (26) ددفتروسایل (26) حیوانات (27) نوری (261)
دکور سامان (199) ساختمانی مواد (102) کالي (19) روغتیا (75) ګاڼه (12) دسپورټ وسایل (44)
لست کول د ولایت له نظره
کابل (7047) هرات (37) بلخ (142) کندهار (12) ننگرهار (72) نورستان (1)
کنړ (2) نيمروز (1) هلمند (1) وردك (2) خوست (4) دایکندی (1)
زابل (1) سر پل (0) سمنگان (1) غزنی (14) غور (0) فارياب (1)
لوگر (2) فراه (0) کندز (3) كاپيسا (1) ارزگان (0) بادغيس (0)
لغمان (0) بامیان (3) بدخشان (3) بغلان (6) پروان (5) پكتيا (0)
پكتيكا (3) پنجشیر (2) تخار (4) جوزجان (2) ټول افغانستان (95)
free counters